Ultima XIR - לגזים נפיצים

מק"ט:

  • גלאי גז המבוסס אינפרא אדום מתוכנן בדיוק לגילוי רציף של גזים ואדים דליקים.
    היחידה כוללת טכנולוגיה מסוג – DuraSource  שמציעה אורך חיי IR משופרים ויציאת תקשורת דיגיטלית מסוג HART לגישת פלט קלה.
    גלאי מוגן פיצוץ בעל תקנים בינלאומיים לסביבה פתוחה ו/או סגורה וכולל טכנולוגיית אינפרא אדום שמבטלת את הצורך בכיולים תכופים. אורך חיי הסנסור IR אינו מופחת על ידי חשיפה לגז.
    הגלא בעל צג LCD נגלל עם 3 נורות חיווי להתראות.
כמות: